REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LifeSwitcher.com

 

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.LifeSwitcher.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.LifeSwitcher.com prowadzony jest przez com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000836304, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy W Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423399130, REGON 385871274, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Św. Rocha 14A/48, 15-879 Białystok, NIP: 5423399874, REGON: 3858981490, adres poczty elektronicznej [email protected]
 2. Sklep www.LifeSwitcher.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.LifeSwitcher.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.LifeSwitcher.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem Zamówienia.
 6. Sklep LifeSwitcher.com prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wyłącznie na rzecz Konsumentów oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.LifeSwitcher.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.LifeSwitcher.com użyte są w celach informacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
 10. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 ze zm.),
 11. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287 ze zm.),
 12. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.1740 93 ze zm.)

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.lifeswitcher.com umożliwiający utworzenie Konta.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.lifeswitcher.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu wraz z załącznikami.
 9. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.LifeSwitcher.com
 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Sklep internetowy działający pod adresem www.LifeSwitcher.com prowadzony jest przez LifeSwitcher.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000836304, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy W Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423399130, REGON 385871274, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Św. Rocha 14A/48, 15-879 Białystok, NIP: 5423399874, REGON: 3858981490, adres poczty elektronicznej [email protected]

 

 1. SYSTEM OPINII – usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
 2. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  b) prowadzenie Konta w Sklepie,
  c) korzystanie z Newslettera,
  d) zamieszczanie opinii w Systemie Opinii.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 5. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 6. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 7. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 8. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 9. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 10. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wystawianiu w Systemie Opinii opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wystawienia opinii lub zaprzestania wystawiania jej przez Klienta.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a) komputer z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 12. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 13. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 14. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 15. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
 16. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
 17. o charakterze rasistowskim,
 18. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
 19. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
 20. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
 21. szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich, wprowadzające w błąd Usługobiorców.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.LifeSwitcher.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00 w Dni Robocze. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00 będą rozpatrywane następnego dnia. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
 9. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
 10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  – potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  – oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  – pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  – niniejszy Regulamin.
 11. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7 lit. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

 1. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie dołączany do przesyłki. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Klienta.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
  c) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl).
 3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 51 1020 1068 0000 1502 0357 3748 „LifeSwitcher.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, W tytule przelewu należy wpisać swój adres e-mail oraz numer zamówienia.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 5. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po uzyskaniu przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji płatności.
 6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Klient może odebrać Produkt osobiście pod adresem: ul. Św. Rocha 14a lok. 9, 15-879 Białystok.
 4. W przypadku stwierdzenia, że opakowanie Produktu dostarczanego przez przewoźnika jest uszkodzone Klient powinien zbadać Produkt dostarczany przez przewoźnika celem ustalenia potencjalnych uszkodzeń samego Produktu, a w przypadku wykrycia takich uszkodzeń przy wydaniu Produktu przez przewoźnika, powinien zostać sporządzony protokół szkody.

 

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
 3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 7. GWARANCJA PRODUKTU
 8. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 10. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
 11. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 12. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny.
  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Św. Rocha 14a lok. 9, 15-879 Białystok.
  3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Św. Rocha 14a lok. 9, 15-879 Białystok.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
   W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  7. W przypadku wykrycia uszkodzeń przy wydaniu Produktu przez przedstawiciela firmy kurierskiej, powinien zostać sporządzony protokół szkody niezwłocznie przy odbiorze Produktu. Protokół znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 13. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 14. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 15. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 16. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 17. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 18. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 19. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od momentu wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 20. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży.
 21. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 22. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 23. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 24. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 25. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, tj, od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 26. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 27. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym. W przypadku przekroczenia terminu dostawy Sprzedawca wyznacza ostateczny termin dostawy, po którego przekroczeniu, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 8. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego lub w przypadku wprowadzenia przez Sprzedającego nowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem bądź w przypadku ich modyfikacji lub ich wycofania. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie wraz z aktualnym brzmieniem Regulaminu zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 10. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod linkiem lifeswitcher.com/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zapisów Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2021 i obowiązuje od tego dnia.

 

 

Załącznik nr 1

Back to Top