Regulamin

Zasady korzystania

  1. Wstęp

Zasady korzystania z serwisu LifeSwitcher.com stanowią prawne podstawy korzystania z tej witryny. Zasady mają charakter porozumienia pomiędzy wydawcą serwisu, którym jest LifeSwitcher.com Sp. z o.o., oraz wszystkimi osobami z niego korzystającymi. Za każdym razem, gdy korzystasz z LifeSwitcher.com lub uzyskujesz do niego dostęp, wyrażasz zgodę na zobowiązania wynikające z tych zasad. Niniejszy zapis jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Za pośrednictwem LifeSwitcher.com  Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające w szczególności na dostępie do ogólnodostępnej części Serwisu, który posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet, bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach LifeSwitcher.com.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a) korzystania z LifeSwitcher.com w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, np. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) korzystania z LifeSwitcher.com w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla LifeSwitcher.com, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.

  1. Odpowiedzialność usługodawcy

Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem LifeSwitcher.com, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

LifeSwitcher.com nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez użytkowników – w związku z korzystaniem z LifeSwitcher.com – praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy;
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
d) problemy bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi sprawne korzystanie z LifeSwitcher.com.

  1. Odpowiedzialność 

Wydawca serwisu, pomimo dokładania wszelkich starań, aby zapewnić kompletność, aktualność i zgodność ze stanem faktycznym prezentowanych na stronach danych, nie gwarantuje ich poprawności, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania prezentowanych danych i powstałe z tego powodu skutki.

Prezentowane na stronach serwisu LifeSwitcher.com opinie, analizy i komentarze mogą być interpretowane wyłącznie jako wyraz osobistej wiedzy oraz poglądów ich autorów. Serwis LifeSwitcher.com nie ponosi odpowiedzialności za podjęte na tej podstawie decyzje i ich skutki.

Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie przez użytkowników, takie jak informacje, zdjęcia, komentarze lub inne:
a) użytkownik jest odpowiedzialny za swoje działania i w przypadku naruszeń może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tego tytułu zgodnie z prawem polskim;
b) wydawca serwisu ma pełne prawo do modyfikowania oraz usuwania treści dodanych do serwisu przez użytkownika, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności gdy zostaną naruszone zasady korzystania z serwisu;
c) wydawca serwisu dokłada wszelkich starań, aby treści w serwisie były zgodne z prawami autorskimi oraz z ogólnie przyjętymi normami moralnymi, jednak nie ponosi on odpowiedzialności za treści zamieszczanie w serwisie przez użytkowników;
d) w serwisie obowiązują zasady kultury wypowiedzi i norm moralnych, które użytkownik zobowiązuje się przestrzegać.

  1. Ograniczenia

Zabrania się:
a) działania na szkodę LifeSwitcher.com;
b) dodawania treści niezgodnych z prawem polskim oraz normami etycznymi, w szczególności treści pornograficznych, nazistowskich, łamiących prawa autorskie;
c) wprowadzania „złośliwego kodu”, czyli kodu mającego na celu zniszczenie LifeSwitcher.com lub wyprowadzanie danych z LifeSwitcher.com do Systemu Zarządzania Treścią w LifeSwitcher.com;
d) obrażania innych użytkowników LifeSwitcher.com;
e) dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu LifeSwitcher.com jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz takiego Użytkownika.

  1. Komentarze

Komentarze będą kasowane, jeśli są:
a) obraźliwe;
b) obrażające autorów bloga, czytelników, komentujących lub inne osoby;
c) obrażające jakakolwiek grupę społeczną, wyznaniową, etniczną, itd.;
d) niezwiązane z tematem wpisu;
e) napisane jedynie po to, by zareklamować, pozycjonować jakąś stronę;
f) naruszające przepisy polskiego prawa;
g) zawierające wulgaryzmy;
h) spamem;
i) pozbawione logicznej treści;
j) naruszające powszechnie obowiązujące zasady moralne;
k) prezentujące treści społecznie szkodliwe;
l) stanowiące treści reklamowe i/lub promocyjne,
m) nadużywające pisowni wielkimi literami.

W komentarzach należy podpisywać się swoim imieniem albo nickiem, zgodnie z opisem pól w formularzu. Nie należy wpisywać tam nazwy swojej firmy albo frazy, która wskazuje na próbę pozycjonowania strony — pozostawienie takich danych spowoduje zmianę albo skasowanie całego komentarza. Uporczywe naruszanie tej części regulaminu skutkować będzie dopisaniem danego adresu IP do czarnej listy i automatyczne odrzucanie komentarzy z nim powiązanych.

LifeSwitcher.com zastrzega sobie prawo do moderowania, skracania, publikowania w całości lub we fragmentach komentarzy dodawanych przez użytkowników.

  1. Zakończenie korzystania z serwisu

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów lub Usług oferowanych w ramach Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

  1. Podsumowanie

 LifeSwitcher.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

Użytkownicy LifeSwitcher.com mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza, zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i drukowanie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

  1. Prywatność

Dopełnieniem zasad korzystania z Serwisu jest  Polityka Prywatności.